Naše škola

Základní škola a Mateřská škola Kojetice je malou školou rodinného typu, znají se všechny děti a žáci, znají se rodiče, je komunitní školou, chybí zde anonymita velkých škol. V mateřské škole i ve třídách malotřídního typu se vzdělává malý počet žáků, je možné pracovat individuálně, poskytnout kvalitní zázemí všem dětem, být inkluzivní školou. V okolí školy je klidný les, lom s čistou vodou, fotbalové hřiště, v nedalekých Neratovicích jsou další sportoviště a bazén.


Naším hlavním cílem je vytvořit harmonické edukační prostředí pro kreativní myšlení dětí a žáků a podporovat dovednost samostatné práce, při které se žáci učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci. Přecházíme od orientace na učivo k orientaci na dítě a žáka, převládá aktivita žáka nad aktivitou dospělého, probíhá učení v souvislostech a v propojení s reálným životem. Chyba není selháním, ale prostředkem k učení a výuka se odklání od frontální formy s tlakem děti a žáky na přizpůsobení se k individualizované výuce, která vychází z potřeb a možností každého z nich.

Náš cíl:

dítě jako tvůrce svého vzdělání

rodič jako vítaný partner školy

učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě

 Rozhodujícím činitelem při výchově a vzdělávání dětí a žáků je pedagog. Snaha je, aby v naší škole nebyl pedagog jenom ten, kdo ví, sděluje, řídí, kontroluje a hodnotí, ale především jako průvodce na cestě za poznáním, který pomáhá dětem a žákům nalézt orientaci v okolním světě a vnímat ho vlastníma očima. Který inspiruje, podněcuje, ale také garantuje řád a pravidla školního života. Jeho role se tedy přesouvá od “co učit” k “jak učit”. Musíme se snažit nabízet bohatý a pestrý vzdělávací program, orientovat se na dítě a na žáka, podporovat jeho tvořivost a aktivitu. Snažíme se je naučit pocitu odpovědnosti za dosažené výsledky, které pravidelně sledujeme, ale vzájemně neporovnáváme. Snažíme se vytvářet otevřené, přátelské, kulturní prostředí pro vzdělávání, avšak s důrazem na dodržování pravidel a slušného chování.

I malotřídní škola může navazovat na tradice ve vzdělávání a zároveň být zařízením s moderním přístupem a aktivními metodami ve výuce. Právě menší počet žáků a struktura školy přináší stěžejní možnost svého otevření pro všechny skupiny dětí. Kojetická škola má obrovský potenciál být skutečně inkluzivní, vstřícná všem žákům z okolní komunity, schopna respektovat jejich individuální potřeby, a přitom je kvalitně připravit na další fázi vzdělávacího procesu. Naše škola vybaví žáky kompetencemi jako je umění řešit problémy, získání motivace k celoživotnímu učení, umění komunikovat a spolupracovat, naslouchat si a respektovat se navzájem. Naučí děti a žáky empatii, pomoci ostatním, vzbudí v nich úctu k odlišnostem, ale i k autoritám. S naplňováním této vize jde ruku v ruce potřeba kvalitního zázemí v oblasti pedagogických i nepedagogických pracovníků školy.