Individuální podpora dětí

V rámci individuální podpory našich žáků se snažíme skutečně postihnout všechny oblasti vzdělávání a rozvoje. Chceme, aby se děti v naší škole a školce cítily dobře, aby uměly vzájemně pracovat s jinakostí, respektem a individuálními specifiky. Potřebnou podporu tedy získávají nejen pedagogové, ale standardní služby jsou rozšířeny o následující nabídku. 

Školní speciální pedagog, logopedka

Školní logoped zatím není běžnou součástí pedagogických sborů v našich školách. Komunikační schopnost přitom významným způsobem ovlivňuje školní úspěšnost či neúspěšnost žáka, ale i jeho sociální adaptaci a budoucí uplatnění na trhu práce.

Dle výzkumů z posledních let vstupuje do 1. ročníků ZŠ v ČR asi 40–50 % dětí s narušenou komunikační schopností (převážně dyslálií). S rozvojem inkluzivního školství toto číslo ještě narůstá, protože prakticky každé dítě se zdravotním postižením má nějaké obtíže v komunikaci. U většiny dětí s narušenou komunikační schopností se projevují další obtíže v oblasti percepce a motoriky. Často bývá narušeno sluchové i zrakové vnímání, objevují se obtíže v grafomotorice, vizuomotorice a pravolevé orientaci. U těchto dětí se také projevují nedostatky v koncentraci pozornosti a v krátkodobé paměti. Proto s dětmi pracujeme komplexně, v péči naší milé paní speciální pedagožky jsou děti z mateřské i základní školy.

Obědy pro všechny

Projekt Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se kterou v této oblasti aktivně spolupracujme. Organizace pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem

V rámci evropské dotace Šablony III pracuje naše škola se žáky také individuálně. Hodiny zaměřené na podporu konkrétních žáků ohrožených školním neúspěchem realizují přímo jejich učitelé a asistenti, kteří žáky dobře znají a aktivně se jim věnují po celou dobu výuky. Během této doby se děti aktivně a hravě zaměřují na učivo, které jim činí potíže, učí se pracovat s vlastními kompenzačními mechanismy nebo třeba jen procvičují a upevňují již osvojené učivo.

Škola na míru

Díky prostředkům z krajského rozpočtu se nám daří velmi dobře vybírat učební pomůcky, relaxační prvky nebo speciální nábytek žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Naše škola je skutečně inkluzivní, vítáme všechny děti a dokážeme je vzdělávat v prostředí, ve kterém je jejich případný hendikep efektivně a přirozeně kompenzován.