Informace o ŠD

Školní družina svým účastníkům nabízí trávení volného času formou zájmových činností (odpočinek, příprava na vyučování, tvořivá dílna, relaxační činnosti, dílna čtení, spontánní činnosti, pobyt venku).

Úkolem ŠD je posilování a upevňování daných klíčových kompetencí podle možností každého dítěte. Rozvíjíme schopnost komunikovat, spolupracovat a respektovat ostatní kolem nás. Zvláštní pozornost věnujeme kompetencím k trávení volného času, řešení problému, sociálním, pracovním a občanských kompetencím.

Cíle zájmového vzdělávání v družině:

  • umožnit žákům odreagovat se a uvolnit;
  • zabezpečit pocit bezpečí a klidu;
  • rozvíjet samostatnost a schopnost pracovat v kolektivu, pomáhat slabším a mladším spolužákům při různých aktivitách;
  • osvojení si základů slušného chování a komunikace, návyk péče o pořádek a čistotu prostředí;
  • vést žáky k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času, udržování fyzického a duševního zdraví;
  • vytvářet a prohlubovat pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí;
  • dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví;
  • posilovat kompetence prostřednictvím volnočasových aktivit;
  • prohlubování všeobecného přehledu (v návaznosti na učivo) pomocí her.

Pravidelná činnost: každodenní činnost účastníků, je dána týdenní skladbou – výtvarná a pracovní činnost, hry v přírodě a na hřišti, relaxační činnost, esteticko–výchovné činnosti (vyprávění, společné hry, dramatizace, osvojování si základů společenského chování)

Příležitostná činnost: výchovná, vzdělávací a zájmová činnost organizovaná nepravidelně podle možností školní družiny (besídky, divadelní představení, exkurze aj.)

Spontánní činnost: průběžné aktivity, volné hry účastníků aj.

ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Odpočinkové činnost mají odstranit únavu a do denního režimu se zařazují nejčastěji po obědě a dle potřeby kdykoliv během dne. Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, převažuje aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky. Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost žáka, umožňují účastníkům seberealizaci a kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových a jiných dovedností. Jde o řízené kolektivní nebo individuální činnosti, organizované nebo spontánní aktivity.