Informace o ZŠ

Naší prvořadou snahou je vychovat všestranně rozvinutou osobnost prakticky připravenou pro život, měnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. O podobnou proměnu školy budeme usilovat společně s rodiči našich žáků a odborníky. 


Vzhledem k tomu, že v každém ročníku máme malé počty dětí, nemůžeme nabízet výuku s určitým zaměřením, ale musíme poskytovat vyvážené všeobecné vzdělávání přístupné všem dětem. Naším cílem je vzdělávat žáky v atmosféře důvěry a vychovat je v sebevědomé všestranně rozvinuté osobnosti, motivovat je k učení a propojit vzdělávání s praktickými potřebami žáků. 

Vzhledem k poloze školy klademe důraz na environmentální výchovu, stává se součástí režimu celé školy. Smyslem je vést děti k ochraně životního prostředí a ekologizace školy. 

Výuku tělesné výchovy vhodně doplňujeme turistikou, cykloturistikou, bruslením a plaváním. Organizujeme lyžařské kurzy, cyklistické kurzy a školu v přírodě. 


Příjemné klima školy vytváří žáci, učitelé i rodiče. Snažíme se vytvořit pro všechny skupiny prostředí důvěry a spolupráce. Pedagogičtí pracovníci vzájemně spolupracují na školních projektech a akcích, vedou žáky k otevřené komunikaci. Témata projektů volí učitelé podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné celoškolní. Problémy žáků řeší třídní učitelé na třídnických hodinách a snaží se vést žáky k zodpovědnosti. Třídní kolektivy vyjíždí na řadu exkurzí, výletů, školu v přírodě, účastní se programů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů.