Otevřený dopis ředitelky školy zastupitelům obce

Vážení zastupitelé obce Kojetice, dovoluji si obrátit se na Vás jako na zřizovatele naší školy a školky se shrnutím informací k událostem posledních čtrnácti dnů. Dne 15. června bylo do naší školy doručeno oznámení od Policie ČR, které obsahuje stížnost jedné z obyvatelek naší obce na to, že školní výuka probíhala před její nemovitostí. Tato obyvatelka měla obavu o zdraví a bezpečnost žáků a tak zaslala podnět na Českou školní inspekci. Ta po prozkoumání žádosti předala podnět k dalšímu řešení Dopravnímu inspektorátu Územnímu odboru Praha venkov – východ, který ji prošetřil a neshledal porušení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Naše škola byla vyzvána k přijetí opatření, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, po komunikaci s ČŠI ze dne 22. 6. vím, že ta podnět již dále šetřit nebude a považuje jej za uzavřený. Přes to, že ČŠI ani PČR nevyžadovala na tento dopis žádnou písemnou reakci, bez odezvy jsem oznámení nechat nechtěla, proto jsem se obrátila na zřizovatele – obec Kojetice, jmenovitě pana místostarostu Františka Šedivého. Ten mne odkázal na paní starostku s tím, že on situaci neřeší. Po telefonátu s paní starostkou jsem cítila, že je třeba znovu vytvořit Strategický plán rozvoje školy, který bude obsahovat aktualizovanou koncepci školy zaměřenou na environmentální vzdělávání a jeden z jeho základních stavebních kamenů - badatelský přístup a výuku v terénu. V této oblasti jsem cítila z dopoledního telefonátu zásadní nesoulad. Jako podklad pro tuto koncepci jsem požádala rodiče školních dětí o vyjádření, zda s tímto typem výuky souhlasí a jsou s ním ztotožněni, případně jaká spatřují pozitiva a negativa. V emailu zástupkyni rodičů ve Školské radě, paní Navrátilové, která odvádí za rodiče ve škole velký kus práce a kterou jsem požádala o spolupráci i v této oblasti, jsem uvedla, že zřizovatel školy zastává názor, že děti patří do školy a ne ven. Napsala jsem mimo jiné, že se jedná o názor paní starostky a některých zastupitelů. Dovoluji si tedy uvést, že jsem při jednání s rodiči jednala unáhleně a vám, zastupitelům obce Kojetice (vč. paní starostky), se tímto omlouvám. Rozumím tomu, že jste museli snést nezaviněný tlak veřejnosti, který v souvislosti s mou komunikací s rodiči vznikl. Zároveň tak bylo vrženo špatné světlo na naši dosavadní spolupráci. S přáním hezkého dne Kamila Janyšková

Zpět