Zápisy

Termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok vyhlašuje ředitelka MŠ v souladu s platným nařízením MŠMT. O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka MŠ dle § 34 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a to formou správního rozhodnutí podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022 proběhne v době od 3. 5. do 14. 5. 2020. 
PREZENČNÍ ZÁPISOVÝ DEN PRO ŠKOLKÁČKY BYL Z EPIDEMIOLOGICKÝCH DŮVODŮ BOHUŽEL ZRUŠEN.

Do MŠ je třeba doložit:

1. Žádost o přijetí
2. Souhlas se zpracováním osobních údajů 
3. Prostou kopii rodného listu
4. Prostou kopii očkovacího průkazu
5. Popřípadě kopii doporučení z ŠPZ
(nezapomeňte na podpisy zákonného zástupce na dokumentech)

Všechny dokumenty najdete v záložce "Ke stažení"

V případě přijetí dítěte do MŠ odevzdejte vyplnění Evidenční list (ke stažení níže).

Doklady se podávají:

1. datovou schránkou (viz. Kontakty)
2. poštou
3. osobním podáním ve škole

Důležité informace o zápisu:

1. K zápisu na školní rok 2021/2022 jsou stanovena ředitelkou školy pravidla pro přijetí. Tato kritéria, přihlášku a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek školky níže.
2. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (§ 34a a 34b školského zákona)
3. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
4. Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. 
5. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
6. Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.